Statut Fundacji Ergo Sum

STATUT
Fundacji Ergo Sum – Sztuka – Rozwój – Terapia – Przekraczanie


„Fundacja Ergo Sum – Sztuka – Rozwój – Terapia - Przekraczanie” ustanowiona została przez
Aleksandrę Ciechomską – Smereczyńską oraz Macieja Ciechomskiego, zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym Repertorium A nr 5627/2013 z dnia 27 maja 2013 roku sporządzonym przez
Marka Rudzińskiego, Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie
przy ulicy Powązkowsiej nr 44 C.


I Postanowienia ogólne


§ 1
1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Ergo Sum – Sztuka – Rozwój – Terapia – Przekraczanie”.
2. Fundacja może używać nazwy w brzmieniu: „Fundacja Ergo Sum” oraz używać
wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§ 3
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawnych.
§ 4
Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.
§ 5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§ 6
Nadzór nad Fundacją ze względu na realizacje celów Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki
Socjalnej.


II Cele i przedmiot działania Fundacji.


§ 7
Celem Fundacji „Ergo Sum” jest:
1. Rozwiązywanie problemów człowieka związanych z wykluczeniem społecznym i
niepełnosprawnością, w tym:
a) Umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych;
b) Wspieranie rozwoju własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji
społecznej, inicjatywy i kreatywności;
c) Przeciwdziałanie izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie;
d) Niesienie i organizowanie pomocy osobom oraz członkom ich rodzin znajdujących się w
trudnych sytuacjach życiowych, wynikających z braku dostępu do opieki, edukacji, terapii
psychorozwojowej, niemożności zdobycia pracy i jej utraty, w szczególności z powodu
niepełnosprawności, ułatwiając im ponowną integrację z rynkiem pracy i przeciwdziałając zjawisku
wykluczenia społecznego;
e) Stymulowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z
wykluczenia lub zagrożenie wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem metod
właściwych dla kultury oraz działań poprzez sztukę;
f) Szkolenie zawodowe osób i organizacji zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją,
terapią;
g) Szkolenie zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych;
h) Prowadzenie warsztatów rozwojowych i terapeutycznych w szczególności poprzez edukacje,
rekreacja, pracę i sztukę;
i) Działanie na rzecz promocji profilaktyki i ochrony zdrowia;
j) Upowszechnianie wiedzy na temat praw osób niepełnosprawnych;
k) Inspirowanie, animowanie, promocja i stwarzanie możliwości zarobkowania z
wykorzystaniem utworów, produktów i dzieł powstałych podczas pracy terapeutycznej i
artystycznej przez podopiecznych Fundacji ;
l) Sprawowanie opieki dziennej stałej lub okresowej nad osobami niepełnosprawnymi,
starszymi lub wykluczonymi;
m) Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat niepełnosprawności
sprzężonych oraz autyzmu;
n) Popularyzację i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat diety
bezglutenowej, bez cukrowej i bez mlecznej;
o) Pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym i ich bliskim w pokonywaniu trudności
związanych z ich ograniczeniami i brakiem akceptacji społecznej.
2. Wspieranie rozwoju człowieka poprzez sztukę, w tym:
a) tworzenie kompleksowej i zintegrowanej platformy zrównoważonego rozwoju osobistego
przez sztukę;
b) rozwijanie artystyczne społeczeństwa i jednostek;
c) holistyczny rozwój człowieka przez działania artystyczne;
d) wspieranie osobistego rozwoju przez realizację dążeń artystycznych;
e) humanistyczna praca nad wokalnym, ruchowym i aktorskim warsztatem w poszukiwaniu
inspiracji i możliwości improwizacyjnych;
f) rozpowszechnianie teatru jako wyjątkowego/szczególnego spotkania człowieka z
człowiekiem;
g) edukacja w kierunku znajomości teatru i sztuki scenicznej;
h) identyfikacja potrzeb młodych artystów i wspieranie ich realizacji;
i) poszukiwanie rozwiązań problemów ogólnoludzkich przez sztukę;
j) zaspakajanie społecznych potrzeb kulturalnych i artystycznych;
k) realizacja indywidualnych celów artystycznych człowieka dla dobra ogólnego;
l) propagowanie działań teatralnych jako środka edukacji, rozwoju i terapii;
m) zachęcanie do działań artystycznych i uświadamianie roli sztuki w życiu;
n) spójne i wielodziedzinowe tworzenie dzieł sztuki jako formy ekspresji człowieka;
o) rozwój i praca artystyczna jako osobisty środek komunikacji i poznania siebie;
p) badanie i odkrywanie naturalnych i archetypicznych zależności w relacjach międzyludzkich;
§ 8
1. Powyższe cele będą realizowane poprzez:
a) Rehabilitacje, terapię, resocjalizacje i readaptacje społeczną, prowadzona wobec osób
wykluczonych, narażonych na wykluczenie, starszych, niepełnosprawnych i chorych i ich
bliskich;
b) Diagnostykę i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób, które potrzebują pomocy;
c) Tworzenie i prowadzenie placówek umożliwiających jak najlepszą realizację specyficznie
adresowanej pomocy dla osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, starszych,
niepełnosprawnych i chorych i ich bliskich;
d) Tworzenie i prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych,
terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób
niepełnosprawnych;
e) Organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób wykluczonych, narażonych
na wykluczenie, starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz ich środowisk;
f) Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i chorych;
g) Organizowanie obozów dla osób niepełnosprawnych i chorych;
h) Organizowanie i prowadzenie klubów, zajęć oraz imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne
dla dzieci i dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych i chorych;
i) Bezpośrednia pomoc dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych i chorych oraz
ich bliskich w formie celowych funduszy, dotacji, nagród;
j) Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację zawodową i
zatrudnienie dla osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych i
chorych.
k) Organizowanie szkoleń, staży, konsultacji, organizowanie konferencji dla osób zajmujących
się pomocą psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacją, leczeniem, ochroną zdrowia i
edukacją;
l) Organizowanie szkoleń dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem;
m) Tworzenie i realizacja programów mających na celu reintegracje i asymilacje społeczna osób
wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych i chorych oraz ich bliskich;
n) Działalność naukowo – badawczą, której efektem jest tworzenie i ewaluacja programów
terapeutycznych wspierających działania statutowe Fundacji;
o) Organizowanie i prowadzenie Funduszy celowych;
p) Współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi - polskimi i
zagranicznymi;
q) Prowadzenie działalności wydawniczej;
r) Inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji;
s) Działania teatralne i performatywne w przestrzeniach zamkniętych i plenerach:
• tworzenie spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci,
• współpracę z artystami wielu dziedzin,
• udział w festiwalach i przeglądach,
• wykonywanie instalacji i scenografii,
• organizacja wydarzeń artystycznych łączących wiele rodzajów sztuk: scenicznych,
audiowizualnych, plastycznych, i innych;
t) Organizowanie i prowadzenie warsztatów aktorskich, ruchowo-wokalnych i teatralnych;
u) Organizowanie różnych form edukacji artystycznej;
v) Pracę laboratoryjną i badawczą
• rozwój artystyczny i ogólnoludzki,
• poszukiwania formalne i warsztatowe,
• prezentacje i publikacje prac;
w) Organizacja imprez kulturalnych;
x) Produkcję filmową;
y) Wspieranie artystów
• w formie celowych funduszy, dotacji, nagród,
• merytoryczne,
• organizacyjno-administracyjne,
• artystyczne,
• konsultacyjne i artcoaching;
z) Działalność publiczna
• spektakle i przedstawienia,
• prezentacje 'work in progress',
• próby otwarte,
• wykłady,
• prowadzenie strony WWW,
• wydawnictwa papierowe, elektroniczne,
• multimedia;
aa) Powoływanie i prowadzenie instytucji kulturalnych i edukacyjnych w szczególności teatrów i
grup skupiających artystów różnorodnych dziedzin sztuki
ab) Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce
i poza granicami Polski;
ac) Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów
statutowych.


III Organy i organizacja Fundacji.


§ 9
Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującą ją na zewnątrz jest Zarząd.
§ 10
1. Zarząd jest powoływany przez Fundatorów.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
• Aleksandra Ciechomska – Smereczyńska;
• Maciej Ciechomski.
§ 11
Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.
§ 12
Zarząd składa się z od jednego do dwóch członków.
§ 13
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14
1. W razie rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji przez jednego,
członka Zarządu drugi z członków Zarządu fundacji przejmuje jego obowiązki.
2. Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:
a) śmierci;
b) rezygnacji;
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.
§ 15
Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Prezesa i Wiceprezesa.
§ 16
Tryb pracy Zarządu określa jego regulamin opracowany przez Zarząd.
§ 17
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
a) zarządzanie majątkiem Fundacji;
b) uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
c) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
d) ustala regulamin Biura Fundacji;
e) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;
f) powołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i
samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
h) wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji;
i) planuje przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
j) przyjmuje, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji;
k) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
l) propaguje na zewnątrz cele Fundacji, programy jej działania;
m) przedstawia odpowiednim Ministrom sprawozdania z działalności Fundacji.
§ 18
Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.
§ 19
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa prezes Zarządu.
Jeżeli Zarząd jest dwuosobowy, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
§ 20
1. Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców,
ekspertów i specjalistów dla wypełniania celów i zadań statutowych Fundacji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do zarządzania wyodrębniona sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
3. Dla potrzeb administracyjno – organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz
zatrudnić Dyrektora Biura Fundacji.


IV Majątek Fundacji


§ 21
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto
złotych), z czego 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczone jest na działalność gospodarczą
Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację
w toku jej działania.
Fundusz ten, poza środkami przeznaczonymi na działalność gospodarczą, nie może ulec
uszczupleniu i stanowi fundusz gwarancyjny Fundacji. Odsetki od Funduszu Założycielskiego służą
finansowaniu działalności statutowej.
§ 22
Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) świadczenia Fundatorów wniesione po jej powstaniu;
b) darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych
krajowych i zagranicznych;
c) wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa;
d) odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
e) dochody z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem;
f) inne wpływy określone przepisami szczegółowymi;
g) dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego;
h) wyniki przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej,
wyrobów gotowych.
§ 23
1. W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku w całości lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn i spadków mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 24
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b) przekazywania swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
§ 25
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.


V Działalność gospodarcza Fundacji.


§ 26
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i nie wyodrębnioną
organizacyjnie.
§ 27
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
działalność gospodarczą w następującym zakresie, zgodnie z klasyfikacją działalności PKD 2007:
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
14.19.Z - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.39.Z - Produkcja pozostałej odzieży dzianej
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z - Wydawanie książek
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
74.20.Z - Działalność fotograficzna
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozaszkolne
formy edukacji artystycznej
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§ 28
1. Wyodrębniona organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez
zakłady działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
3. Zakładem kieruje kierownik lub dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. Zakres
uprawnień i obowiązków kierownika lub dyrektora zakładu określa pełnomocnictwo
udzielone przez Zarząd Fundacji.
4. Zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd
Fundacji.
5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia
dla pracowników Zakładu uchwala Zarząd Fundacji.
§ 29
Środki własne działalności gospodarczej stanowią:
a) przekazywane przez Fundatorów środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym
przez Zarząd Fundacji;
b) środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uzupełnione przez
Zarząd Fundacji.
§ 30
Fundacja odpowiada za zobowiązania Zakładów całym swoim majątkiem.
§ 31
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzielnie planów.
§ 32
1. Dochodem Fundacji są również:
a) dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego;
b) wyniki przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej,
wyrobów gotowych.
§ 33
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają
umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących
jednostkami gospodarki uspołecznionej.
§ 34
Działalnością gospodarczą, o której jest mowa w § 27, zarządza jeden z członków Zarządu lub
ustanowiony w tym celu Pełnomocnik.

VI Postanowienia końcowe


§ 35
1. Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
2. Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów, jeżeli
członkami Zarządu są osoby inne niż Fundatorzy. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku śmierci
wszystkich Fundatorów.
§ 36
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd
Fundacji jednomyślnie.
2. Majątek Fundacji po jej likwidacji przeznacza się na cele rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
§ 37
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 38
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w
drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów,
jeżeli członkami Zarządu są osoby inne niż Fundatorzy. Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku
śmierci wszystkich Fundatorów. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl